Algemene voorwaarden en afspraken.

Wat nemen we mee:

- fietshelm is verplicht

- handschoenen en fietsbril raden we aan

- reserve binnenband 

- drinkbus en koek

 

Afspraken:

- kom 10 minuten vroeger dan startuur

- ben je te laat verwittig ons even 0486/586738 

- bij ziekte of verlet verwittig ons 24u op voorhand. (bij niet verwittigen kan je beurt niet overgezet worden)

- zorg voor goede fietskledij aangepast aan het weer

- je fiets moet in goede technische staat zijn

- ga niet over je grenzen, mountainbike is een technische sport. Het is een leerproces waar je af en toe eens kan vallen.

het is aan ons om je stap voor stap een nieuwe grens te laten opzoeken.


Info:

- wij zijn niet verantwoordelijk voor lichamelijke of materiele schade. (eigen BA gezinspolis)

- bij stormweer is het mogelijk dat de lessen worden verplaatst. Dit laten we op tijd weten via mail of telefonisch.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Beste deelnemer aan één van onze workshops.

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en onze rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan één van onze diensten en je hebt een vraag of probleem waarover je niets kan terugvinden in volgende algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op. Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN

1.1. Grip omvat een personal trainingsconcept en diverse activiteiten die worden aangeboden door eenmanszaak tigtechnics.

1.2. De algemene voorwaarden, die een integraal deel uitmaken van de overeenkomst, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, workshops en overeenkomsten tussen de trainer en de deelnemer, zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een dienstproduct of andere overeenkomst sluit met de trainer.

ARTIKEL 2 - OVEREENKOMST

2.1. Grip verwacht een ingevuld en getekend inschrijvingsformulier voor deelname. Dit kan ook digitaal getekend worden. Bij inschrijven gaat men akkoord met de voorwaarden. We verwachten een tijdige betaling van de te volgen workshop via overschrijving of ter plaatse.

Bij niet komen opdagen of niet verwittigen zullen er geen kosten teruggestort worden. Bij overmacht of ziekte kan je de workshop overzetten naar een andere datum mits bewijs van een arts.

ARTIKEL 3 - LIDMAATSCHAP

3.1. Grip is geen club. Een verbintenis is er niet, enkel tijdens de duur van de workshop.

ARTIKEL 4 - PRIVACY

4.1. Grip gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

4.2. Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan Grip overmaakt, worden deze in het bestand van Grip opgenomen en worden ze verwerkt voor het traject, het beheer van het klantenbestand, voor het uitvoeren van marktstudies, om de deelnemer te informeren over de nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt.

4.3. De deelnemer geeft door acceptatie van de algemene voorwaarden toestemming om fotomateriaal met zijn/haar beeltenis, door Grip of één van de dienstverlenende trainers genomen ten behoeve van het monitoren van zijn/haar vooruitgang, zonder verdere voorafgaande of aanvullende toestemming en/of vergoeding geanonimiseerd openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in media, waaronder website, sociale media en gedrukte media. 

ARTIKEL 5 - AANSPRAKELIJKHEID

5.1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van een workshop, die deel uitmaken van ons aanbod diensten, is geheel voor eigen risico van de deelnemer. 

5.2. Grip is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na de workshop. De deelnemer is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van Grip. 

5.3. De deelnemer is verplicht om blessures, pijn of vermoeidheid tijdens, voor of na de workshop te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is de deelnemer verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een dokter te raadplegen. 

5.4. Grip kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade, hetzij direct hetzij indirect, die het gevolg is van het verkeerd gebruik van de diensten. Tevens is Grip niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door de deelnemer onjuiste verschafte gegevens of het niet op juiste wijze opvolgen van de verstrekte adviezen. 

5.5. Grip en/of de dienstverlenende trainers zullen nooit gehouden zijn tot een hogere schadevergoeding dan voorzien in de door hen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. BA onderwijzer. 

5.6. De verbintenis van Grip is een inspanningsverbintenis. Grip kan derhalve niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet behalen van de gewenste resultaten of door de deelnemer gestelde doelen. De begeleidingsdiensten worden uitgevoerd in het kader van de gevraagde opdracht naar best inzicht, deskundigheid en vermogen.

ARTIKEL 6 - TOEPASSELIJK RECHT

Op elke opdracht is het Belgisch recht van toepassing. Betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven, en/of het Vredegerecht van Haacht.